Home > ข่าวการศึกษา > ผอ.สพป.ยะลา ๑ พร้อมผู้บริหารใน จชต.เข้าร่วมประชุม เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผอ.สพป.ยะลา ๑ พร้อมผู้บริหารใน จชต.เข้าร่วมประชุม เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

June 2, 2016

860505.JPG

รมช.ศธ ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2559 2559 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จ.สงขลา ว่า จากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558 และผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 พบว่า มีความสัมพันธ์กันโดยตรงแม้ว่าในภาพรวมจะสูงขึ้น เมื่อดูรายละเอียดเป็นเขตพื้นที่จะพบว่ามีบางรายวิชาลดลง เพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ต้องตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ชั้น ป.1 พล.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยต่อว่า จากการทำงานร่วมกับทีมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) ได้น้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะดำเนินการดังนี้ 1. การพัฒนาผู้เรียน ด้านอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ให้ทุกโรงเรียนสำรวจข้อมูลปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 2. การพัฒนาคุณภาพวิชาภาษาไทยในภาพรวม ให้ครูผู้สอนภาษาไทยที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทยทุกคน หรือครูภาษาไทยที่ประสงค์จะพัฒนาตนเอง ด้านการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยผ่านระบบ TEPE Online ทุกคน และเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนให้กับนักเรียนด้วย 3. การยกระดับคุณภาพผลสอบระดับชาติ O-NET โรงเรียนเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา และให้ความร่วมมือในพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีระดับสูงขึ้น “เมื่อแต่ละเขตพื้นที่เข้าใจข้อมูลและปัญหาแล้วให้เข้าถึงโรงเรียน เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาเป็นรายโรงเรียน ตามหลักแนวทางพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบแน่นอน”…

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: