Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุรินทร์ เขต ๓ จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สพป.สุรินทร์ เขต ๓ จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

June 6, 2016

861091.jpg

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทุกท่าน ซึ่งมีการกำหนดการประชุมในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 จุดการประชุมแบ่งเป็น 6 จุด ครอบคลุมทั้ง 234 โรงเรียน ได้แก่ จุดอำเภอศรีณรงค์ ณ โรงเรียนบ้านตรวจ, จุดอำเภอบัวเชด ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา, จุดอำเภอสังขะ ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม, จุดอำเภอปราสาท ณ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา), จุดอำเภอพนมดงรัก ณ โรงเรียนบ้านรุน และ จุดอำเภอกาบเชิง ณ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 โดยการดำเนินนโยบายมีจุดเน้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน (Health Head Heart Hand Happy) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประพฤติดี ปฏิบัติดี มีวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และด้านบริหารจัดการ (ยกย่องคนดี มีหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ ถือประโยชน์ผู้เรียน เพียรใช้ ICT) ทั้งนี้ คณะทำงานประกอบด้วย นางธนานันต์ ดียิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเจริญสุข, นางเปรมฤดี ทัดศรี ศึกษานิเทศก์ และ นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม ได้อธิบายถึงจุดเน้นทั้ง 3 ด้าน ให้มีความละเอียด ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารสถาศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำจุดเน้นทั้ง 3 ด้านไปดำเนินปรับใช้กับการเรียน การสอนของตนได้ดียิ่งขึ้น

(กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร : ข่าว/ภาพ)

05 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: