Home > ข่าวการศึกษา > เขตพัฒนาฯ ลำปลายมาศ มอบนโยบายการจัดการศึกษา ๒๕๕๙

เขตพัฒนาฯ ลำปลายมาศ มอบนโยบายการจัดการศึกษา ๒๕๕๙

June 9, 2016

862579.jpg

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ประชุมชี้แจงนโยบาย จุดเน้น การจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของโรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “สภาพแวดล้อมดี คุณลักษณะเยี่ยม” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มลำปลายมาศ ๒ และกลุ่มลำปลายมาศ ๗ จำนวน ๑๘ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นำนโยบาย/จุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ทั้งนี้ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ ได้จะมีการจัดประชุมกลุ่มโรงเรียนในอำเภอฯ ครั้งละ ๒ กลุ่ม จนครบทั้ง ๘ กลุ่มด้วยศากุน ศิริพานิช…รายงาน

08 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: