Home > ข่าวการศึกษา > สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

June 12, 2016

863936.jpg

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ (Video Tape Recorder) โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์กลางในการประชุมชี้แจงและเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการจัดรูปแบบ แนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ (Video Tape Recorder) คือ นายอานนท์ วงศ์วิศิษฐ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๙ กิจกรรมกลุ่มจังหวัดและการวางแผนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ โดยนางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๙ และคณะ ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องไปดำเนินจัดทำสื่อ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นสื่อต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำแก่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

11 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: