Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยะลา เขต ๓ ดำเนินการจัดสอบวัดสิมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครูที่เข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยชุดเครื่องมือออนไลน์

สพป.ยะลา เขต ๓ ดำเนินการจัดสอบวัดสิมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครูที่เข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยชุดเครื่องมือออนไลน์

June 13, 2016

864141.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ดำเนินการจัดสอบวัดสิมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของครูที่เข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยชุดเครื่องมืออนไลน์ สำหรับครูที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนระดับ B1 ขึ้นไป จำนวน 9 ราย และมีสมัครเข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอิงกรอบมาตรฐาน CEFR รูปแบบออนไลน์ด้วยชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ British English โดยสถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย ซึ่งดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559 และมีการทดสอบ Postest ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ครูที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตร จำนวน 3 ใบ ประกอบด้วยใบแรกเกียรติบัตรของผู้ผ่านการอบรมครบหลักสูตร ใบที่สอง เกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการทดสอบ Postest ซึ่งสามารถดำเนินการพริ้นท์ทางระบบออนไลน์ทันที่เมื่อดำเนินการสอบเสร็จ และใบที่สามกรอบแบบสอบถามพร้อมส่งกลับไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ผ่านการประเมินจะต้องนำผลการประเมินตนเองไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเองต่อไป

ในส่วนของครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการประเมิน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับ A1 – A2 ได้ดำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าจากการติดตามผลการดำเนินการครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเด็กมีความสุข

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

13 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: