Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สระบุรี เขต ๑ ส่งมอบบ้านนักเรียน

สพป.สระบุรี เขต ๑ ส่งมอบบ้านนักเรียน

June 14, 2016

864720.JPG

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2559 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างบ้านนักเรียน “เด็กดี มีจิตอาสา” ร่วมกับ โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ให้กับเด็กหญิงทานตะวันยอดทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) ซึ่งมีนายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์ฯ กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์ฯ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 วิทยาลัยสารพัดช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกครอบครัว เพื่อให้ได้ข้อมูล ในเชิงประจักษ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัว เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างความสุข จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ พบว่า นักเรียนบางส่วนต้องการความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย แต่ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ ไม่สามารถดูแลด้านที่อยู่อาศัยให้กับทุกคน โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) ร่วมกับ โครงการ ทบ. ซ่อมบ้าน ทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล และเพื่อสนองนโยบายจังหวัดสระบุรี ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ เสร็จวันแม่) จึงได้พิจารณาคัดเลือกครอบครัว ของนักเรียนที่มีความจำเป็นในด้านที่อยู่อาศัย และเป็นนักเรียนที่มีความขยัน วิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา จึงพิจารณาสร้างบ้านให้กับเด็กหญิงทานตะวัน ยอดทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) การสร้างบ้านครั้งนี้ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วเสร็จในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขนาดบ้าน ๙X๗.๕๐ เมตร ใช้งบดำเนินงานทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ทั้งนี้ ได้ระดมทุนจากหน่วยงาน องค์กร บุคคลผู้มีจิตศรัทธา ใจบุญ ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์

นายธันวา กล่าวอีกว่า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีพระชนมายุ ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และด้วยในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นวันมหามิ่งมงคลแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งสองพระองค์ทรงครอง สิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ของการดูแลความสุข ของอาณาประชาราษฎร์ มาโดยตลอด สพป.สระบุรี เขต 1 จึงได้ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างบ้านนักเรียน “เด็กดี มีจิตอาสา” เทิดไท้องค์ราชันย์

14 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: