Home > ข่าวการศึกษา > ประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา มอบนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดให้อกศจ.ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา มอบนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดให้อกศจ.ที่ได้รับการแต่งตั้ง

June 15, 2016

864869.JPG

อกศจ.ฉะเชิงเทรา รับนโยบายการจัดการศึกษา จากประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ** นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย แนวทางในการจัดการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทั้ง 3 คณะให้มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและกลั่นกรองงาน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพิจารณาต่อไป

ต่อมา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่า การทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องทำหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ต้องใช้ประสบการณ์ ความชำนาญ ของแต่ละท่าน โดยเฉพาะด้านวินัย ซึ่งมีข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ควรทำคู่มือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณา ในการประชุมเข้ารับนโยบายของคณะอนุกรรมการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ตามคำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ..

14 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: