Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

June 16, 2016

สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1

865467.JPG

นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาก สพฐ.นำโดยนางสาวยุพา จันทร์มิตรี ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วยนางสมพร ลำเจียก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ. สพฐ. และนายปริญญ์ กาญจนรจิต นักวิชาการ สตผ.สพฐ. ออกติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการและนำเสนอกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่นักเรียนให้ความสนใจและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาในองค์รวม 4H คือ Head (ความรู้ ความจำ ความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์) ,Heart(คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตน ),Hand (ทักษะต่าง ๆ ที่ปลุกฝังผู้เรียน) ,Health (สุขภาพจิต/กาย ร่างกายแข็งแรง/มีความสุข) ซึ่งคณะกรรมการได้กล่าวชื่นชมผู้บริหาร /ครู /นักเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยอย่างยั่งยืน

865394.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยอย่างยั่งยืน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับ สพฐ. ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ ๔ พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดให้มีแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียนเป็นประจำ ทุกปี สำหรับในปี ๒๕๕๙ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ได้แก่ การเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ การแต่งกลอนสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ การแต่งกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ การอ่านเอาเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ การเขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖๐ คน และครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๒๖๐ คน

กระทรวงเกษตรฯ ติดตามโครงการนมโรงเรียนที่บุรีรัมย์

865167.JPG

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตน้ำนมโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อติดตามกำกับเรื่องการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตน้ำนมโรงเรียน และโรงเรียนที่รับนมจากสถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้น ภายในปีการศึกษา 2560 และเพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรโควตานมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์ทั้งแก่นักเรียน เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และตรวจเยี่ยมโครงการยมโรงเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล 3 เมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การตรวจติดตามในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในเรื่องนมโรงเรียนซึ่งมีผลต่อเรื่องสุขภาพของนักเรียน อยากให้นักเรียนดื่มนมที่มีคุณภาพ รวมทั้ง จัดสรรสิ่งต่างๆ ให้มีความเป็นธรรม และเกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สำหรับการติดตามในครั้งนี้ ได้เห็นว่าโรงเรียนต่างๆ ได้รับการจัดสรรนมโรงเรียนครบถ้วนทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และยังไม่พบปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วง แต็ได้ฝากย้ำในเรื่องคุณภาพนมโรงเรียนกับทางผู้ประกอบการ และผู้จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกเปิดเทอม จนถึงช่วงปิดเทอมทุกวันศากุน ศิริพานิช…รายงาน

15 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: