Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มอบนโยบายบริหารจัดการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มอบนโยบายบริหารจัดการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

June 22, 2016

867767.JPG

วันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมสัญจรข้าราชการครูในสังกัดทั้ง 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย นโยบายเรียนฟรี 15 ปี การดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสีขาว การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อนการประชุม นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำกล่าวปฏิญาณตน จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของแต่ละอำภอ และข้าราชการครูที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET, NT และข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 และหลังการประชุม ได้เชิญชวนข้าราชการครูที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ด้วย

21 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: