Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สพป.สุรินทร์ เขต ๓ รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

June 23, 2016

868848.JPG

สพป.สุรินทร์ เขต 3 รับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ (ประธานการติดตาม) นายธัชชัย จุ้ยคลัง และ นายชนัฐชัย ตาควัน คณะกรรมการ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในช่วงเช้ามีการติดตามและฟังสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 /รองผอ.สพป. /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับการติิดตาม และในช่วงบ่าย เข้ารับการติดตาม ณ โรงเรียนบ้านก็วล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

จากการติดตามผลการดำเนินการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ ในส่วนของปัญหาที่พบ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญในกิจกรรมต่างๆ และปัญหาของการขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ ประธานการติดตาม รับทราบปัญหาและจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงให้นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประธานการติดตามยังให้ข้อเสนอแนะว่า ให้แต่ละโรงเรียนนำจุดเน้นของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ในด้านผู้เรียน (Health, Head, Heart, Hand, Happy) มาประยุกต์ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนในสังกัดสูงขึ้น

(กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร : ข่าว/ภาพ)

22 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: