Archive

Archive for July, 2016

สพป.ชุมพร เขต ๑ รับโล่รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

881568.jpg

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.สมศรี เทพประชา รับโล่รางวัลจาก สพฐ. เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ดังนี้ 1. สพป.ชุมพร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 สูกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก (ได้ลำดับที่ 7) และ 2. สพป.ชุมพร เขต 1 มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ชั้น ป.1 ใน 10 อันดับแรก (ได้ลำดับที่ 2)

นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ตั้งใจสั่งสอน เอาใจใส่ ดูแล นักเรียน จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลคะแนนดีเยี่ยม ซึ่งรางวัลทั้ง 2 รางวัลนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชาว สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นอย่างยิ่ง…

ภาพ/สมศรี เทพประชา

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

30 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร โครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

880848.JPG

นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต

ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ณ ส ๑ พัน ๑๐๒ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

สพป.สมุทรสาคร ได้จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

โดยคัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร จำนวน 27

โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 81 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22

กรกฎาคม 2559 เข้าอบรม ณ ส 1 พัน 102 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร

จัดอบรมให้แก่นักเรียน จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความ

เจริญก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความ

คาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญกับสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบ

ที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากทั้งปัญหาด้าน

การปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์ และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม

ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพส ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ำ

ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี สพป.สมุทรสาครได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้

โครงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้นักเรียนและพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน

การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากทหารจากค่ายกำแพงเพชรอาอัครโยธิน ตำรวจจากสถานี

ตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นอกจาก

นี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกจากค่าย

กำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทุรสาคร

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [บ้านแพงหนองเหนือ

ห้องสมุดเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์อันล้ำค่า ที่ช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ต.บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยมีนางประเทือง สุพรรณฝ่าย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจาก นางระวีวรรณ เดชอมรธัญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

ในโอกาสนี้ นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ พร้อมด้วย นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอโกสุมพิสัย, คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์แพงงามบอนสวรรค์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสุมพิสัยร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

โครงการจัดสร้างห้องสมุดในถิ่นทุรกันดาร เป็นโครงการของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mrs.Wemdelmoet Rozemarjit ภริยาเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ต้องการ สนับสนุนโรงเรียนในถิ่นกันดารที่ยังไม่มีห้องสมุด และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการ โดยในปี 2559 นี้ได้จัดสรรให้โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 2 โรงเรียน

นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า โรงเรียนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดตามโครงการ จำนวน 800,000 บาท ก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 และดำเนินการใช้สอยเกิดประโยชน์กับนักเรียนจนถึงปัจจุบัน ได้ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดจากการส่งเสริมสนับสนุนของครู ผู้ปกครอง และชุมชน อาทิ

การติดตั้งอินเทอร์เน็ต มูลค่า 15,000 บาท, จัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม 40,000 บาท, ติดตั้งระบบดาวเทียมเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม มูลค่า 20,000 บาท, ติดตั้งผ้าม่าน มูลค่า 10,000 บาท และจะต่อเติมที่นั่งอ่านหนังสือและปรับภูมิทัศน์ในอันดับต่อไป

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูผู้สอน 15 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน และนักเรียน 305 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ โดยมีกิจกรรมให้บริการด้านค้นคว้า เช่น บริการส่งเสริมการอ่านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์ และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมการอ่านให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่าน และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ และยังเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า ช่วยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระบบ และให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เพราะห้องสมุดเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่าสำหรับนักอ่านหนังสือ ที่ไม่มีใครหาให้เราได้นอกจากจะค้นหาได้เองด้วยการอ่าน วัชรินทร์ พงศ์พันธ์อัศดร : ภาพ/ข้อมูลข่าว, ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ข่าว

เว็บไซต์เขต http://203.172.194.82/mk3/?p=6331

เว็บไซต์เครือข่าย http://203.172.194.82/newsmk3/?p=5005

เฟชบุค ปชส. https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1757534937849411&type=1

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

</div></body></html>” alt=”880938.jpg” />

หน่วยงาน สพป. ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

880305.JPG

ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการการกลุ่ม และหน่วยตรวจสอบภายใน ครังที่ ๔/ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในที่ประชุมนายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในรายการดังต่อไปนี้

๑.นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

๒.โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

๓.ผู้ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดครองหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดครองคนพิการทางการศึกษา”

๔.โรงเรียนที่ผ่านการประเมินผลงานการจัดการเรียนรู้ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์

๕.โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติธรรม

880095.JPG

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมและมอบนโยบายการบริหารการศึกษา กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ รับศีล ฟังธรรม และปฏิบัติสมาธิ โดยมีพระครูสุธีธรรมานุเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง นำปฏิบัติ หลังการปฏิบัติธรรม ได้มอบเกียรติบัตรรางวัล Best Practice ค่่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และรางวัลจาก “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และรองผู้อำนวยการฯ ชี้แจงข้อราชการในส่วนที่รับผิดชอบ

อุตรดิตถ์ประชุม กศจ.ครั้งที่ 4/2559

880339.JPG

26 กรกฎาคม 2559 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ กศจ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องสวางคบุรี ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวีระ เมืองช้าง รองศึกษาธิการภาค 17 กรรมการในนามศึกษาธิการภาค 17 คณะกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งได้แก่หัวหน้า ส่วนราชการในจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง และกรรมการผู้แทนแต่ละสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สายันต์ : ภาพ/กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

27 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

880103.jpg

วันนี้(26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.)นายเรืองเดช ทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (หลังใหม่) โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 2) เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และ 3) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส, ระยะเวลาในการอบรมวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมแนะแนว จำนวน 194 คน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำหนดให้ ปีการศึกษา 2559-2560″ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่่น” และแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดขอบดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา )

2. โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

2.1นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.2นายศิวานนท์ สวยสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.3นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฏ ร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.4นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตร ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.5นางสาวสุรางคนา เลื่อยไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.6นางพลอยชนก ทุนไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

3. คณะทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คเพื่อติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Scantool) ฝึกปฏิบัติการใช้งานตามขั้นตอน ตลอดจนการอภิปรายซักถาม เพื่อที่จะให้สามารถนำเอาแนวทาง วิธีการของการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริหารจัดการของโรงเรียนต่อไป

ข่าว/ภาพ :ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :http://gg.gg/43b8v

27 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เทสโก้ โลตัส ส่งมอบรองเท้าโครงการพาน้องไปโรงเรียนปี 4 ให้แก่ สพฐ.

879693.jpg

***26 กรกฎาคม 2559 – นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. รับมอบรองเท้านักเรียนจาก นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส จำนวน 5,000 คู่เพื่อส่งมอบต่อนักเรียนมนสังกัด สพฐ. ที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้จัดโครงการพาน้องไปโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยรับบริจาคเงินสนับสนุนจากประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เทสโก้ โลตัสกว่า 1,800 สาขา และจัดประมูลรองเท้าจากดาราดัง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาย จนปีนี้มียอดบริจาครองเท้าจำนวน 63,039 คู่ ไม่เพียงเท่านั้น เทสโก้ โลตัส ยังได้ร่วมสบทบบุญด้วยการมอบถุงเท้าสำหรับรองเท้าทุกคู่ที่บริจาคด้วย ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการส่งมอบรองเท้าไปยังโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในเครือโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ตลอดจนโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 58,609 คู่

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1042578722505051.1073742361.10…

ทิพวรรณ ข่าว

พี่สอนน้องทำขนม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ รร.ไตรภูมิวิทยา

879548.JPG

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล กิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักเรียน คือ การทำงานเป็น มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กล่าวว่า กิจกรรม “พี่สอนน้องทำขนม” เป็นความร่วมมือของโรงเรียนกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยโรงเรียนส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ – ๓ ไปเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ในช่วงบ่ายวันศุกร์ทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกฝึกอาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนการทำขนม เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรมีทักษะในการทำขนมแล้ว โรงเรียนได้นำมาขยายผล เป็นกิจกรรมพี่สอนน้อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สอนน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ในวันอังคาร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอนน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ในวันพุธ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนในเขตบริการคือหมู่บ้านหมื่นพิทักษ์ จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และให้ยืมเครื่องอบขนม เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน คุณครูจันทร์จิรา ดียิ่ง ครูผู้ดูแลให้คำปรึกษานักเรียน กิจกรรม“พี่สอนน้องทำขนม” กล่าวว่า กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนได้ฝึกการทำงาน มีทักษะในการวางแผนกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ทำงานเป็น สามารถคิดต้นทุน กำหนดราคาขาย มีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ โดยนักเรียนจะนำขนมไปวางขายในช่วงพักเที่ยงและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และส่วนหนึ่งเป็นรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้ง นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคขนมที่มีคุณภาพและสะอาดปลอดภัย กิจกรรม“พี่สอนน้องทำขนม” จึงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อเป็นทักษะการทำงานอื่นๆ ที่สนใจในอนาคตศากุน ศิริพานิช…รายงาน

“มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016”

879477.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้จัดงาน “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016” โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (สพป.พิจิตร เขต 2) จัดงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ ให้ปรากฏเป็นผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในหลักการโครงการ

พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล” และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน

ปัจจุบันมีโรงเรียนดีประจำตำบล กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 6,539 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนดูแลอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลและประเมินความยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว มีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้มากมายเป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถเป็นแบบอย่างของการพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้งาน และเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ได้

และในปี 2559 นี้ เพื่อเป็นการรวมพลังการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐขึ้นทั่วทุกภูมิภาค รวม 9 จุด

ณ จุดนี้ เป็นจุดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

ณ มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลของจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ รวม 25 เขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนทั้งสิ้น 369 โรงเรียน (ภาพ/ข่าว: ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2) ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=874723002639395

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ระยอง เขต ๑ นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนคณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของ สพป.ระยอง เขต ๑

879506.jpg

สพป.ระยอง เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนคณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพป.ระยอง เขต 1 25 ก.ค.59 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้นำ รอง ผอ.สพป./ผอ.ร.ร./รอง ผอ.ร.ร./ผอ.กลุ่ม สพป.ระยอง มาศึกษาดูงานโรงเรียนนิคมฯ 4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดหารสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นการศึกษาดูงานใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านคุณภาพ 2. ด้านคุณธรรม และ 3. ด้านบรรยากาศ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ส่งผลให้ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพป.ระยอง เขต 1

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๗ ขับเคลื่อน STEM Education

879133.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) โดยมีนายวิลิศ สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา เป็นการบูรณาการความรุ้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ปรกอบด้วย ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 462 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

879226.jpg

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2559 รูปแบบแยกอำเภอ 1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 2. อำเภออินทร์บุรี ณ โรงเรียนวัดกลาง 3. อำเภอบางระจัน ณ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 4. อำเภอค่ายบางระจัน ณ โรงเรียนวัดบ้านกลับ 5. อำเภอพรหมบุรี ณ โรงเรียนวัดประสาท และ 6. อำเภอท่าช้าง ณ โรงเรียนวัดถอนสมอ ในการนี้ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี จุดอำเภอค่ายบางระจัน ณ โรงเรียนวัดบ้านกลับ และเยี่ยมจุดอำเภอบางระจัน ณ วัดโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

878695.jpg

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา : นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลการเรียน โดยผู้เข้าประชุมเป็นครูวิชาการโรงเรียนรัฐและเอกชนบางส่วน จำนวน 135 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่ระดับสูงของทักษะ 4 ด้าน (ด้านพุทธืพิสัยหรือการคิดวิเคราะห์Head,ด้านจิตพิสัยหรือคุณลักษณะและจิตใจHeart,ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะการปฏิบัติ Hand ,ด้านสุขภาพพลานามัย Health) และสอดคล้องกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (ภาพ : เบญจา พันธุ์ทอง/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

878638.JPG

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและสร้างแหล่งเรียนรู้ใน Google Apps for Education ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, สามารถสร้างและเลือกใช้คลังข้อสอบ (DLIT Assesment) ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, สร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย กลุ่มเป้าหมาย จากครูผู้สอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบลและที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ คน

23 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ