Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิจิตร เขต ๒ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๙ ราย

สพป.พิจิตร เขต ๒ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๙ ราย

July 1, 2016

871905.jpg

วันนี้(30 มิถุนายน 2559) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 ราย

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร (กศจ.พิจิตร) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย จำนวน 19 ราย ดังนี้

1.นางสาวดวงรัตน์ เพ็ชรช่วย สาชาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านท่านั่ง

2. นางสาวเอื้อมพร นวนวิใจ สาชาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

3. นางสาวเบญจศีล กลิ่นแช่มช้อย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังพร้าว

4. นางสาวประภาพร ป้อมไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังแดง

5. นายพงศ์กิติ วงค์เตย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น

6. นางสาวสุธินี วันดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดวังเรือน

7. นายดำรงฤทธิ์ คุณสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดวังเรือน

8. นายสันยา จำปาทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนหนองคล้ายางเพนียด

9. นางสาวมลฑาทิพย์ งอกผล สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านวังพร้าว

10. นางสาวนันทนา ขำปาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่

11. นางวีณา เข็มลา สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

12. นางสาวชนิตา ชาวเชียงขวาง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไดอีเผือก

13. นางสาวอุษา กลมาศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านไดอีเผือก

14. นางสาววรริชา ชาติวงษ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

15. ว่าที่ ร.ต.อำนาจ ปิ่นทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล

16. นางสาวไตรรัตน์ ช่วยอุระชน สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านไดลึก

17. นางสาวปวีณา แจ้งจำรัส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดวังหว้า

18. นางสาวเฉลิมขวัญ หมั่นทรัพย์ สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนวังก้านเหลือง

19. นางสาวธิดารัตน์ บัวพรวน สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

ในการนี้ นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และนายสมยศ ขาวพราย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ได้พบปะและให้ข้อคิดในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตข้าราชการครูอีกด้วย (ภาพ:ข่าว/ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2)(ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=860832294028466)

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: