Home > ข่าวการศึกษา > NTKP OSOP MODEL กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หนองตาคงพิทยคาร

NTKP OSOP MODEL กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หนองตาคงพิทยคาร

July 1, 2016

871645.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานพิธีเปิดงาน NTKP OSOP MODEL กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต สามารถวางแผนนการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการทำงาน สามารถก้าวสู่โลกแห่งการทำงานและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเปิดป้ายศูนย์ OSOP (One School One Product) ของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในสระน้ำบริเวณโรงเรียน และชมนิทรรศการภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: