Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี จัดพิธีวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

สพป.สิงห์บุรี จัดพิธีวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

July 3, 2016

872616.jpg

วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน พิธีวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องด้วยในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ฉะนั้นคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ถือเอาวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ การที่พระองค์ท่านได้ทรงนำเอากิจการของลูกเสือมาเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ในอันที่จะนำเอาวิชาการและความรู้จากกระบวนการของลูกเสือ มาฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญอดทน เสียสละ มิวินัย มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กิจการของลูกเสือได้แพร่หลายและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ สำหรับปี ๒๕๕๙ นี้ได้มีการจัดอบรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยกระบวนการลูกเสือ ให้กับนักเรียนเรียนร่วมในสถานศึกษาด้วย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ลูกเสือชาวบ้าน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มาร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๒,๒๓๘คนในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสมควรได้รับการกล่าวขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ คือ โรงเรียนสิงห์บุรีให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน นำกองลูกเสือเกียรติยศ วงดุริยางค์ มาร่วมพิธีและสนับสนุนต้นไม้ตกแต่งสถานที่ โรงเรียนสิงหะพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) สนับสนุนวงดุริยางค์ สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี อำนวยความสะดวกด้านจราจร และรถนำขบวนอันเชิญ ธงลูกเสือจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อำนวยความสะดวกในด้านการปฐมพยาบาล คณะกรรมการ พิธีกร ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ เนตรนารี ที่มาร่วมสวนสนาม

01 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: