Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดอบรมเฉพาะทางการสืบเสาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูปฐมวัยในสังกัด

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดอบรมเฉพาะทางการสืบเสาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูปฐมวัยในสังกัด

July 4, 2016

872882.jpg

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางปรวีณ เลิศสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการอบรมเฉพาะทางการสืบเสาะ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1-6 จำนวน 88 โรงเรียน โดยมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 164 คน ณ ห้องประชุมอาคารไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและการปฏิบัติจริงในห้องเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ได้ให้ความสำคัญกับครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในระดับสูง ภาพ/ข่าว ประยูร มแสง ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

02 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: