Home > ข่าวการศึกษา > พิจิตรเดินหน้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานการออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ ประชามติ)

พิจิตรเดินหน้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานการออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ ประชามติ)

July 7, 2016

874139.jpg

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2559) นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ ประชามติ) ณ ห้องประชุมเพชรพิจิตร โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการออกเสียงประชามติ ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพิจิตร จำนวน 400 คน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เรียนรู้ และร่วมจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ให้ครู อาจารย์ นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับทราบข้อมูล และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ในการออกเสียงประชามติ รวมทั้งได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และออกไปใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 อย่างมีคุณภาพต่อไป

06 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: