Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

July 9, 2016

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ

875014.JPG

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในสังกัดที่รับการประเมิน จำนวน 14 โรงเรียน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจความเข้าใจ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมิน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-27 กรกฎาคม 2559 นี้ ต่อจากนั้น นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก และคณะได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา

875046.jpg

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษาตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ และนำไปคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผู้สอนในสังกัดที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะ

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สุพรรณบุรี เขต 3 รับการติดตามของคณะติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 จาก สพฐ.

875034.jpg

8 ก.ค. 59 นายณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางสายฝน แตงโสภา ผอ.รร.บ้านหนองแขม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 จาก สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.สามชุก เนื่องจาก สพฐ. ตระหนักในความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ และ สพฐ. ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโดยคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่เป็นต้นแบบ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

8 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: