Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หน่วยงาน สพป. ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

July 9, 2016

สพป.ลพบุรี เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม “คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ”

874931.jpg

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 9.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม “คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ” วัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ตามนโยบายของรัฐบาล , เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมในการ “สร้างคนดี ให้บ้านเมือง” ตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ทุกคน ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2559 วิทยากรการฝึกอบรม ว่าที่ร้อยเอก อรรณพ คงสมนาม และคณะ ณ ห้องประชุม บุษบงกช โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/รายงาน

โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นว 2 เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนและนำไปสู่อาชีพ

874902.jpg

โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นว 2 เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนและนำไปสู่อาชีพ ครูสังคม นำเด็กมัธยมคอยดูแล เลี้ยงไก่ เก็บไข่ ครูอนุบาล ทำหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน นักเรียนมีอาหารกลางวันและนำความรู้ไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ สนอง นโยบาย กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหินดาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี นางปุณยวีร์ โพธิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายอรรถสิทธิ์ ปิยะวงศ์ นายพิเชษฐ์ โพธิ นายเฉลิมศักดิ์ ช่างประดิษฐ์ และ นายธวัชชัย จันทาสี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เบื้องหลังความประสบความสำเร็จ ในการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนบ้านหินดาดได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทซึ่งอยู่ในเครือของ บริษัท CPFโดยร่วมกับองค์การหอการค้าระหว่างประเทศไทย –ญี่ปุ่น สนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือน พันธุ์ไก่ไข่ อุปกรณ์ กรงไก่ อาหารและเวชภัณฑ์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในการดำเนินให้กับคณะครูและให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ตลอดจนวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับผลผลิตไก่ไข่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการกับผลผลิตและสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ เพื่อระบบบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายได้ที่ได้รับ นำไปเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน และการจัดซื้อไก่ไข่ อาหาร และเวชภัณฑ์ในคราวต่อไป นับเป็นอีก 1 โครงการเด่น ของโรงเรียนบ้านหินดาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ….. ข่าว /ภาพข่าว Takky Nattaya Aimsakul

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานครูโรงเรียนเอกชน

874967.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานครูโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมสวนบวกหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่ผ่านมา โครงการนี้ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีความมุ่งหวังเพื่อหลอมรวมอาชีพครู ทั้งจากสังกัดสพฐ.และสังกัดการศึกษาเอกชนให้เป็นหนึ่งเดียว คือ ครูในพื้นที่สุพรรณบุรี เขต 3 มีหน้าที่เหมือนกัน คือการพัฒนาเด็กนักเรียนในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และมีความประสงค์เป็นสื่อกลางให้ครูในโรงเรียนเอกชนจากโรงเรียนต่างๆ ได้รู้จัก มีความสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจัดคณะวิทยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูเอกชนออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นคณะที่กำกับดูแล ให้คำแนะนำ เพื่อให้โครงการดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ เช่น นายมนัส อ่วมวงษ์ ผอ.รร.วัดท่าเตียน นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ ผอ.รร.วัดสามชุก นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ ผอ.รร.วัดทุ่งแฝก นายเจริญ แก้วเรือง ผอ.รร.วัดดอนสำโรง นายวิจิตร เศรษฐสุข ผอ.รร.วัดสุวรรณตะไล นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรี ผอ.รร.วัดบ้านทึง และคณะวิทยากรชุดที่ 2 ซึ่งเป็นคณะวิทยากรที่จัดกิจกรรมเสริมให้ครูเอกชนตระหนักในอาชีพครู และเสริมสร้างพลังแห่งความสามัคคี ได้แก่ น.ส.เยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์ ผอ.รร.วัดหนองโรง นางอภิญญา สว่างศรี ผอ.รร.วัดดอนไร่ นางวชิรา แสนโกศิก ผอ.รร.บ้านพุน้ำร้อน น.ส.สุรางค์ เข็มเพชร ผอ.รร.บ้านหนองราชวัตร นายมานพ พุ่มสาขา ผอ.รร.วัดดอนประดู่ และคณะวิทยากรกิตติมศักดิ์ที่ให้ความรู้ได้แก่ ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา คุณธรรม จิตสำนึกของครูมืออาชีพ นายณรงค์ พึ่งงาม รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยายพิเศษเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างแรงเสริมความมุ่งมั่นได้พาครูเอกชนไปศึกษาดูงานระบบการบริหาร การจัดการ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่รร.หัวหินวิทยาลัย ซึ่งเป็นรร.เอกชน ในเครือข่ายของคณะนักบวช ซาเลเซียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากถึง 3,900 คนครู 200 คนเศษ ไปศึกษาดูงานที่บีคอนเฮ้าท์ เป็นรร.เอกชนนานาชาติชั้นนำอีกแห่งหนึ่งที่สอนสองภาษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล

8 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: