Home > ข่าวการศึกษา > โคราช ๓ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โคราช ๓ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

July 11, 2016

875485.jpg

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นคนรราชสีมา เขต 3 เพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีความรู้ มีความตระหนัก เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู ให้เกิดความตระหนักในวิชาชีพ และลดปัญหาการดำเนินการทางวินัย การดำเนินคดีปกครอง ให้ลดน้อยลง มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 372 คน วิทยากรประกอบด้วย นายอภิรักษ์ พูนวัฒนานุกูล นิติกร สพป.นครราชสีมา เขต 3 ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล นิติกร สพม.30 นายมงคล นกชัยภูมิ นิติกร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธวัชชัย แสงสุข นิติกร สพป.นครราชสีมา เขต 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

11 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: