Home > ข่าวการศึกษา > สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

July 12, 2016

875605.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กองร้อย อส.จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการฝึกอบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฯเนื่องด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นนโยบายให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “นอกจากนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว ต้องการให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาตามระดับช่วงวัยได้ มีทักษะชีวิตซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังทั้งจากครอบครัวและครู ในการสั่งสอนให้นักเรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ในทุกช่วงวัย หากนักเรียนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เชื่อว่าจะสามารถไปเผชิญชีวิตและเป็นอนาคตของชาติสามารถนำเอาทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาไปช่วยเหลือตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จากหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และโรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

11 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: