Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ พัฒนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ พัฒนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

July 13, 2016

876340.jpg

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เผยว่า สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 242 คน ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการพัฒนางานกิจกรรมลูกเสือ ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานลูกเสือโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในสังกัดร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ชัดเจนตอบสนองนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ

++ภาพข่าวโดย : สกรีนรักษ์ บุญมี เครือข่าย ปชส.สพป.นศ.2

++ข่าวโดย : จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

13 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: