Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดงานเสวนา มองอดีต ทำปัจจุบัน สานฝันสู่อนาคตด้วยกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดงานเสวนา มองอดีต ทำปัจจุบัน สานฝันสู่อนาคตด้วยกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

July 14, 2016

876609.JPG

วันนี้ (วันที่ 13 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา “มองอดีต ทำปัจจุบัน สานฝันสู่อนาคต ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมี ่น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 การจัดงานครั้งนี้ มีกำหนด 1 วัน คือ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลงสู่การปฏิบัติของ ร.ร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนองค์ความรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการจัดนิทรรศการนำเสนอการจัดกิจกรรม 4H และกิจกรรมบูรณาการ 4H โดยจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน

ประธาน ขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้งานในวันนี้ดำเนินการได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน ที่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพราะจะช่วยให้ ร.ร. มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

13 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: