Home > ข่าวการศึกษา > รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

July 15, 2016

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงประมาณ 2559 ตามนโยบาย 10 นโยบายของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ร.ร.อนุบาลเพ็ญจันทร์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

877057.JPG

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงประมาณ 2559 ตามนโยบาย 10 นโยบายของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการอ่านคล่อง เขียนคล่อง หรืออ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ป. 1 เพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็ก พร้อมให้ครูคิดวิเคราะห์การสอนอย่างไร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็ก ๆ เกิดการรักในการอ่านให้ได้ อีกทั้งนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่ สถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยังมิได้เข้าร่วมโครงการ ให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง พร้อมส่งเสริมการคิดสู่เด็กๆเพื่อการพัฒนาต่อไป

สพป นศ.๑ บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี

876913.JPG

นายสมมาศ ทองร่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ พร้อมด้วย รอง.ผอ.สพป.นศ.๑/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช ประพันธ์ โดย นายโอภาส สอดจิตต์ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้ บทอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติ

บังคมบาทแม่หลวงของปวงราษฎร์ ประชาชาติชื่นชมสมสมัย

พระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระทัย ทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดิน

จากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำ พระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่น

หยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลริน ธรณินจารึกผนึกนาน

ย่าง พระบาทเสด็จใต้จรดเหนือ ธ ทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขศานต์

คือต้นธารเร่งรัดพัฒนา เพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการ

เมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึง น้อมคำนึงร่มบุญอุ่นเกศ

ไทยเป็นไทยเพราะเพตุพระเมตตา ปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สพฐ.เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559(จุดที่4)

876734.JPG

+ คณะทำงานศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินการรับนักเรียน สพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มย่อย โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ประกอบด้วย กลุ่มที่2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน และผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ กลุ่มที่2 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา กลุ่มที่3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา กลุ่มที่4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคุณพ่อนับ ณ นคร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

14 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: