Home > ข่าวการศึกษา > ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย รองรับการสอบโอเน็ตปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย รองรับการสอบโอเน็ตปีการศึกษา ๒๕๕๙

July 16, 2016

877545.JPG

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย” รองรับการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2559

…………………………………………. วันนี้เวลา 09.00 น. (16 ก.ค.59) ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้มอบหมายให้นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน ชั้น ป.6 และ ม.3 “ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ให้ปรับเปลี่ยนระบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3

นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง กล่าวว่า การสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งในปีนี้จะมีข้อสอบแบบอัตนัยเฉพาะวิชาภาษาไทย โดยใน 100 คะแนน จะเป็นเลือกตอบ 80 ข้อ และเขียนอีก 20 คะแนน สำหรับการเขียนตอบ เป็นการเขียนจาก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เขียนเรื่องจากภาพ 10 คะแนน ใช้เวลา 15 นาที ส่วนที่ 2 เขียนย่อความ จาก 10 บรรทัด เขียนย่อความให้เหลือเพียง 2 บรรทัด

และกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอนนี้เราตกเป็นจำเลยว่าคุณภาพการศึกษาต่ำ โดยเฉพาะในระดับชั้น ม.3 แต่ขณะเดียวกันคุณภาพต่ำไม่ใช่เฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาของเรา เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องช่วยกัน และในวันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายให้สูงขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ได้มาช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น

การอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมคือ ครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนละ 1 คน จาก 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 144 คน ใช้เวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค.59

ซึ่งผลที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ครูผู้สอนและโรงเรียนในสังกัด มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน และสถานศึกษารวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษาฯจะมีฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์นักเรียนรายบุคคลรายโรงเรียนเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว 16 ก.ค.59

16 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: