Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

July 23, 2016

พัทลุง เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี

878324.JPG

วานนี้เวลา 09.00 น.(21 ก.ค.59) ดร.เจียร ทองนุ่น หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.พัทลุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์และเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพิ่มทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนและเยาวชนจังหวัดพัทลุง โดยได้รับงประมาณจากจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กิจกรรมที่ีจัด งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 1000 คน ทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยลูกเสือสามัญ (ไม่เกินชั้น ป.6) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.-ม.3 รวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน

สพป.สุรินทร์ เขต 3 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ Fund Isaan น้ำใจจากเบลเยียมสู่อีสาน

878223.JPG

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการรับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลธิ “Fund Isaan น้ำใจจากเบลเยียมสู่อีสาน” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอสังขะ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม, โรงเรียนบ้านชำเบง และโรงเรียนบ้านลันแต้ โดยมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนละ 15 เครืื่อง และเครื่อง Printer 1 เครื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังมีความขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียน และพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ ทั้งนี้ ทางมูลนิธิยังจัดทำ Software โดยปรับให้เข้ากับการใช้งานของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการซ่อมบำรุง รักษาตลอดช่วงอายุการใช้งานและฝึกอบรมครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆด้วย

(กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร:ข่าว)

สพม.17 จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ

878261.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นของการแนะแนวอาชีพในยุคปัจจุบัน สามารถเตรียมผู้เรียนให้รู้จักตนเอง ค้นพบความถนัด คามสามารถของตนเองในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ สามารถวางแผนสู่อาชีพที่สดคล้องกับความต้องการขอ่งตลาดแรงงานและการมีงานทำในอนาคต 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางจัดกิจกรรม มีสื่อเครื่องมือ เพื่อการแนะแนวอาชีพ สามารถดำเนินงานแนะแนวให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นแกนนำทางการแนะแนวได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. สามารถสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพโดยมีศึกษานิเทศก์เป็นพี่เลี้ยงและติดตามผลการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาต่อไป โดยมีครูแนะแนวหรือบุคลากรแนะแนวที่อยู่โรงเรียนในสังกัด สพม.17 จำนวน 39 แห่ง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิรนาท แสนสา อาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: