Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ขอนแก่น เขต ๕ จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.ขอนแก่น เขต ๕ จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

July 24, 2016

878888.jpg

สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยาคม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ และผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๕ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนและมีแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ส่งเสริมการมีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง +++++:: ขอขอบคุณข่าวและภาพ โดยนายพินิจ ดวงมาลา ประชาสัมพันธ์ลูกเสือขอนแก่นเขต ๕ +++++ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkkn5.org

24 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: