Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑๗ ขับเคลื่อน STEM Education

สพม.๑๗ ขับเคลื่อน STEM Education

July 26, 2016

879133.JPG

นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) โดยมีนายวิลิศ สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษา เป็นการบูรณาการความรุ้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ปรกอบด้วย ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 462 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: