Home > ข่าวการศึกษา > การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

July 27, 2016

880103.jpg

วันนี้(26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.)นายเรืองเดช ทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (หลังใหม่) โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 2) เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และ 3) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส, ระยะเวลาในการอบรมวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมแนะแนว จำนวน 194 คน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำหนดให้ ปีการศึกษา 2559-2560″ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่่น” และแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดขอบดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา )

2. โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

2.1นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.2นายศิวานนท์ สวยสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.3นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฏ ร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.4นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตร ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.5นางสาวสุรางคนา เลื่อยไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

2.6นางพลอยชนก ทุนไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

3. คณะทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คเพื่อติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Scantool) ฝึกปฏิบัติการใช้งานตามขั้นตอน ตลอดจนการอภิปรายซักถาม เพื่อที่จะให้สามารถนำเอาแนวทาง วิธีการของการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริหารจัดการของโรงเรียนต่อไป

ข่าว/ภาพ :ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :http://gg.gg/43b8v

27 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: