Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

July 27, 2016

เทสโก้ โลตัส ส่งมอบรองเท้าโครงการพาน้องไปโรงเรียนปี 4 ให้แก่ สพฐ.

879693.jpg

***26 กรกฎาคม 2559 – นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. รับมอบรองเท้านักเรียนจาก นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส จำนวน 5,000 คู่เพื่อส่งมอบต่อนักเรียนมนสังกัด สพฐ. ที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้จัดโครงการพาน้องไปโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยรับบริจาคเงินสนับสนุนจากประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เทสโก้ โลตัสกว่า 1,800 สาขา และจัดประมูลรองเท้าจากดาราดัง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาย จนปีนี้มียอดบริจาครองเท้าจำนวน 63,039 คู่ ไม่เพียงเท่านั้น เทสโก้ โลตัส ยังได้ร่วมสบทบบุญด้วยการมอบถุงเท้าสำหรับรองเท้าทุกคู่ที่บริจาคด้วย ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการส่งมอบรองเท้าไปยังโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในเครือโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ตลอดจนโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 58,609 คู่

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1042578722505051.1073742361.10…

ทิพวรรณ ข่าว

พี่สอนน้องทำขนม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ รร.ไตรภูมิวิทยา

879548.JPG

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล กิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักเรียน คือ การทำงานเป็น มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กล่าวว่า กิจกรรม “พี่สอนน้องทำขนม” เป็นความร่วมมือของโรงเรียนกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยโรงเรียนส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ – ๓ ไปเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ในช่วงบ่ายวันศุกร์ทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกฝึกอาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนการทำขนม เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรมีทักษะในการทำขนมแล้ว โรงเรียนได้นำมาขยายผล เป็นกิจกรรมพี่สอนน้อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สอนน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ในวันอังคาร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอนน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ในวันพุธ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนในเขตบริการคือหมู่บ้านหมื่นพิทักษ์ จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และให้ยืมเครื่องอบขนม เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน คุณครูจันทร์จิรา ดียิ่ง ครูผู้ดูแลให้คำปรึกษานักเรียน กิจกรรม“พี่สอนน้องทำขนม” กล่าวว่า กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนได้ฝึกการทำงาน มีทักษะในการวางแผนกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ทำงานเป็น สามารถคิดต้นทุน กำหนดราคาขาย มีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ โดยนักเรียนจะนำขนมไปวางขายในช่วงพักเที่ยงและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และส่วนหนึ่งเป็นรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้ง นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคขนมที่มีคุณภาพและสะอาดปลอดภัย กิจกรรม“พี่สอนน้องทำขนม” จึงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อเป็นทักษะการทำงานอื่นๆ ที่สนใจในอนาคตศากุน ศิริพานิช…รายงาน

“มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016”

879477.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้จัดงาน “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016” โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (สพป.พิจิตร เขต 2) จัดงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ ให้ปรากฏเป็นผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในหลักการโครงการ

พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล” และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน

ปัจจุบันมีโรงเรียนดีประจำตำบล กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 6,539 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนดูแลอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลและประเมินความยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว มีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้มากมายเป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถเป็นแบบอย่างของการพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้งาน และเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ได้

และในปี 2559 นี้ เพื่อเป็นการรวมพลังการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐขึ้นทั่วทุกภูมิภาค รวม 9 จุด

ณ จุดนี้ เป็นจุดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

ณ มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลของจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ รวม 25 เขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนทั้งสิ้น 369 โรงเรียน (ภาพ/ข่าว: ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2) ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=874723002639395

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: