Home > ข่าวการศึกษา > พิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [บ้านแพงหนองเหนือ

พิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [บ้านแพงหนองเหนือ

July 29, 2016

ห้องสมุดเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์อันล้ำค่า ที่ช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ต.บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยมีนางประเทือง สุพรรณฝ่าย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจาก นางระวีวรรณ เดชอมรธัญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

ในโอกาสนี้ นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ พร้อมด้วย นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอโกสุมพิสัย, คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์แพงงามบอนสวรรค์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสุมพิสัยร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

โครงการจัดสร้างห้องสมุดในถิ่นทุรกันดาร เป็นโครงการของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mrs.Wemdelmoet Rozemarjit ภริยาเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ต้องการ สนับสนุนโรงเรียนในถิ่นกันดารที่ยังไม่มีห้องสมุด และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการ โดยในปี 2559 นี้ได้จัดสรรให้โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 2 โรงเรียน

นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า โรงเรียนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดตามโครงการ จำนวน 800,000 บาท ก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 และดำเนินการใช้สอยเกิดประโยชน์กับนักเรียนจนถึงปัจจุบัน ได้ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดจากการส่งเสริมสนับสนุนของครู ผู้ปกครอง และชุมชน อาทิ

การติดตั้งอินเทอร์เน็ต มูลค่า 15,000 บาท, จัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม 40,000 บาท, ติดตั้งระบบดาวเทียมเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม มูลค่า 20,000 บาท, ติดตั้งผ้าม่าน มูลค่า 10,000 บาท และจะต่อเติมที่นั่งอ่านหนังสือและปรับภูมิทัศน์ในอันดับต่อไป

โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูผู้สอน 15 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน และนักเรียน 305 คน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ โดยมีกิจกรรมให้บริการด้านค้นคว้า เช่น บริการส่งเสริมการอ่านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์ และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมการอ่านให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่าน และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ และยังเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า ช่วยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระบบ และให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เพราะห้องสมุดเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่าสำหรับนักอ่านหนังสือ ที่ไม่มีใครหาให้เราได้นอกจากจะค้นหาได้เองด้วยการอ่าน วัชรินทร์ พงศ์พันธ์อัศดร : ภาพ/ข้อมูลข่าว, ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ข่าว

เว็บไซต์เขต http://203.172.194.82/mk3/?p=6331

เว็บไซต์เครือข่าย http://203.172.194.82/newsmk3/?p=5005

เฟชบุค ปชส. https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1757534937849411&type=1

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

</div></body></html>” alt=”880938.jpg” />

%d bloggers like this: