Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สมุทรสาคร โครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

สพป.สมุทรสาคร โครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

July 29, 2016

880848.JPG

นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต

ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ณ ส ๑ พัน ๑๐๒ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

สพป.สมุทรสาคร ได้จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

โดยคัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร จำนวน 27

โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 81 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22

กรกฎาคม 2559 เข้าอบรม ณ ส 1 พัน 102 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร

จัดอบรมให้แก่นักเรียน จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความ

เจริญก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความ

คาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญกับสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบ

ที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากทั้งปัญหาด้าน

การปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์ และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม

ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพส ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ำ

ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี สพป.สมุทรสาครได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้

โครงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้นักเรียนและพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน

การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากทหารจากค่ายกำแพงเพชรอาอัครโยธิน ตำรวจจากสถานี

ตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นอกจาก

นี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกจากค่าย

กำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทุรสาคร

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: