Home > ข่าวการศึกษา > ศธจ.สตูล เปิดงานคัดเลือก Best Practice การจัดการศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๒

ศธจ.สตูล เปิดงานคัดเลือก Best Practice การจัดการศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๒

August 3, 2016

882260.JPG

.วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชม Best Practice การจัดการศึกษาพิเศษในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานวิชาการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล โดยมีนายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน

.การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานวิชาการที่เป็นเลิศ (Best Practices) จัดในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูและบุคลากรที่จัดการศึกษานักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษใน 4 จังหวัด คือ สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ โดยมีผู้สนอนำเสนอผลงาน จำนวน 19 คน จาก 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 :กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม ด้านที่ 2 :กระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ด้านที่ 3 :สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ด้านที่ 4 :การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรวม ด้านที่ 5 :การนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านที่ 6 :การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม

.ทั้งนี้ ผู้บริหารและครูผู้สอนในจังหวัดสตูล ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในแต่ละด้าน ดังนี้ด้านที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม : น.ส.บุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม ผอ.ร.ร.บ้านโกตา อ.ละงู และนายเดชา ปาณะศรี ผอ.ร.ร.สาครพิทยาคาร อ.ท่าแพ ด้านที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม : น.ส.กัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล ครู ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า และน.ส.จีรภา จันทร์มนตรี ครู ร.ร.สาครพิทยาคาร อ.ท่าแพ ด้านที่ 3 สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม : นางสกุณา นองมณี ครู ร.ร.อนุบาลละงู อ.ละงู และนางสุวณี หีมปอง ครู ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้าด้านที่ 4 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรวม : น.ส.วัชรี สุวรรณเวลา ครู ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้า

02 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: