Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑๔ วางแผนการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา

สพม.๑๔ วางแผนการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา

August 4, 2016

882892.JPG

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขาตะปู โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมวางแผนกำหนดการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.14 สู่มาตรฐานสากล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง คน รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รวม 40 คน โดยมีการร่วมปรึกษาหารือ วางแผน กำหนดวัน และแบ่งสายพื้นที่การนิเทศ ติดตามโรงเรียน โดยแบ่งการนิเทศ เป็น 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขต สิมิลัน พิงกัน เทพกษัตรีย์ และรัตนรังสรรค์ รวมทั้งมีการวางแผนการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานที่เป็น Best practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.14 สู่มาตรฐานสากล การจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 โดยจะมีการบูรณาการจัดกิจกรรรมดังกล่าวขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 นี้ เรวดี…ภาพ/ข่าว

03 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: