Home > ข่าวการศึกษา > วันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.๑๔

วันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.๑๔

August 10, 2016

884884.JPGวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14″>

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงานวันแห่งชาติของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยา และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดยมีนายกำจร อุทัยวัจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานในการจัดงานครั้งนี้ว่า วันแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ปลุกจิตสำนึกนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป รวมทั้งเป็นการจัดแสดงผลงานนักเรียน ทั้งทักษะภาษาไทย และการบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัด รู้จักการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีความสุข โดยได้มีการแสดงละคร เรื่อง พระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ในงานครั้งนี้ด้วย เรวดี…ภาพ / ข่าว

08 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: