Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ยโสธร เขต ๑ ดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สพป.ยโสธร เขต ๑ ดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

August 10, 2016

884822.JPG

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ยโสธร เปิดเผยว่า ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สำหรับเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในการจัดทำบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

สพป.ยโสธร เขต 1 จึงจัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณหรืองานการเงินโรงเรียน ๆ ละ 1 คน ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านสำราญ แบ่งเป็น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองยโสธรและค้อวัง รวม 94 คน

รุ่นที่ 2 อำเภอคำเขื่อนแก้วและมหาชนะชัย รวม 98 คน

08 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: