Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.คัดเลือกเชิงประจักษ์ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดี้ด่น ประจำปี ๒๕๕๙

สพฐ.คัดเลือกเชิงประจักษ์ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดี้ด่น ประจำปี ๒๕๕๙

August 18, 2016

888342.jpg

คัดเลือกเชิงประจักษ์สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ คัดเลือกเชิงประจักษ์ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดี้ด่น ประจำปี 2559 ในการลงพื้นที่จริงดูวิธีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ของโรงเรียน ภาคเหนือ 1 สพฐ.ได้แต่งตั้งให้ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน พร้อมด้วย นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายมงคล สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 นายกิตติธัช ทองอุทุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 3 นางนันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เข ต 1 เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกเชิงประจักษ์ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดี้ด่น ประจำปี 2559 ในการลงพื้นที่จริงดูวิธีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ของโรงเรียน ภาคเหนือ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน 2 โรงเรียนบ้านบ่อเกลือ สพม.เขต 37 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยา สพม.เขต 35 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนวัดนครเจดีย? สพป.ลำพูน เขต 1 บ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 14-30 สิงหาคม 2559……ภาพทั้งหมด (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

18 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: