Home > ข่าวการศึกษา > การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน

August 19, 2016

888555.JPG

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบ “Brian Based Learning” จิตวิทยาการสอน ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program /Mini English ) ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ English Program /Mini English ,ครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันภาษาอังกฤษ จำนวน 170 คน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณปีการศึกษา 2559 ให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18–20 ส.ค.59 ณ โรงแรม

ท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วิทยากรที่ให้การอบรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้แก่ รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง รศ.ดร.พยุง ซีด้าร์ ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

18 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: