Home > ข่าวการศึกษา > ยะลา เขต ๑ จัดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙

ยะลา เขต ๑ จัดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙

August 26, 2016

890461.JPG

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเพื่อคุณธรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ล.ส.ยล.๐๑/๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการลูกเสือ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขึ้นและสนับสนุนกิจการลูกเสือได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

25 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: