Home > ข่าวการศึกษา > ประชาสัมพันธ์ สอศ. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ สอศ. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 30, 2016

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสามารถของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษา

page-1.jpg

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสามารถของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่ได้คว้ารางวัลจากการประกวดในโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ของ คุรุสภา โดย รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล คือ 1.เครื่องรีไซเคิลโฟมแทนนุ่นหรือใยสังเคราะห์เพื่อทำผลิตภัณฑ์จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2.เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูนผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล คือโต๊ะคร่อมเตียงควบคุมแบบไร้สายจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล คือ 1.การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประกอบการประเมินตามสภาพจริงสู่การพัฒนาอาชีพและท้องถิ่นจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559

page-1.jpg

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 ” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยตามแผนการดำเนินงานวิจัย การปฏิบัติการในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ( NRMS) และสิ่งสำคัญเพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้จากการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถนำไปปรับใช้กับงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอาชีวศึกษา ซึ่งนักวิจัยอาชีวศึกษาจะได้รับความรู้เข้าเข้าใจยิ่งขึ้นจากการวิพากษ์ของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล และอาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช โดยการผ่านกระบวนการนำเสนองานวิจัย

29 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: