Home > ข่าวการศึกษา > ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ มอบเกียรติบัตรฯ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ มอบเกียรติบัตรฯ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

September 2, 2016

892196.JPG

31 ส.ค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนทีส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ซึ่ง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการแข่งขันทักษะวิชาการแก่นักเรียนทุกระดับช่วงชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและเขียน โดยตะดประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) และศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดหนองทราย เด็กหญิงนิราวรรณ ชาวบ้านกร่าง

2. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ เด็กหญิงนันทิยา ร่มแสง

3. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมแต่งกลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนิคมกระเสียวสร้างตนเอง 2 เด็กหญิงดวงหทัย ทับทิม

4. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ เด็กชายวายุ ผลวัชระ

5. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา เด็กหญิงพีรดา ใจดี

6. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” เด็กหญิงธนัทอร ศรีโมรา

7. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย เด็กชายนิพนธ์ เจริญกุล

8. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดท่าทอง เด็กชายไกรสร อิสสอาด

9. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดฉวาก เด็กหญิงฐิดาภา สร้อยสนธิ์

10. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก เด็กหญิงวริศรา สันวัง

11. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) เด็กหญิงวราพรรธน์ สิทธิเวชธนาศิริ

12. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง เด็กหญิงเพ็ญฤดี กาญจนโกสุม

13. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดป่าสะแก เด็กหญิงธนัฐชา ช้ำชอง นอกจากนี้ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ยังมอบเกียรติบัตร ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเกียรติให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1. กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

2. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

3. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม

และโรงพยาบาลสามชุก ได้นำเกียรติบัตรจากกรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการ มอบให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเครือข่ายโรงเรียนฟันดี ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ภายใต้เครือข่ายสามชุกรวมใจเด็กไทยฟันดี ประจำศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านสระ และโรงเรียนสมเด็จพระวันรัต ประธานสหวิทยาเขตรับมอบแทน

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: