Home > ข่าวการศึกษา > สพม.๑๗ เปิดกิจกรรม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

สพม.๑๗ เปิดกิจกรรม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

September 4, 2016

892800.JPG

นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ” “การสริมสร้างทักาะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดยมี นายวิลิศ สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ความเป็นชาติไทย และมีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มุ่งเน้นความรักชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

01 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: