Home > ข่าวการศึกษา > อาชีวะคุมเข้ม โปร่งใส การสอบ ผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา

อาชีวะคุมเข้ม โปร่งใส การสอบ ผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา

September 4, 2016

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพาและ อ.นาทวี) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Banquet Hall 101 (บริเวณชั้นล่าง Hall 9)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ.ในครั้งนี้ สำหรับกลุ่มทั่วไป มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมด 431 คน มาเข้าสอบจำนวน 426 คน ขาดสอบ 5 คน (คิดเป็น 1.16%) โดยกำหนดการสอบภาค ก.เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้า เป็นการสอบความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และภาคบ่ายเป็นการสอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ทั้งนี้ สอศ.จะตรวจและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข. (สัมภาษณ์)ของทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข.) วันที่ 18 กันยายน 2559 และประกาศขึ้นบัญชี วันที่่ 23 กันยายน 2559 โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา และ อ.นาทวี) มีจำนวน 82 อัตรา จำแนกเป็นอัตราว่าง 44 อัตรา และแทนอัตราเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 38 อัตรา สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ โดยกำหนดให้บรรจุแต่งตั้งกลุ่มทั่วไปในสัดส่วน 20% ของตำแหน่งที่เปิดรับและกลุ่มประสบการณ์อีก 80% ของตำแหน่งที่เปิดรับ (คิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 4) โดยการบรรจุจะเรียกกลุ่มประสบการณ์ก่อน 4 คน และกลุ่มทั่วไป 1 คน ตามด้วยกลุ่มประสบการณ์ 4 คน สลับกันไปจนครบ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มประสบการณ์ จะใช้วิธีการประเมิน ภาค ก.จากผลการปฏิบัติงาน ประวัติการทำงานที่ผ่านมา เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด โดยไม่มีการสอบข้อเขียน กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 4 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements
%d bloggers like this: