Home > Uncategorized > สพม.๑๙ ปลื้ม“ครูสุพัตรา” ร.ร.ท่าลี่วิทยา รับโล่พระราชทานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

สพม.๑๙ ปลื้ม“ครูสุพัตรา” ร.ร.ท่าลี่วิทยา รับโล่พระราชทานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

September 6, 2016

893785.JPG

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 นางสุพัตรา ไชยจันหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เข้ารับโล่พระราชทานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) สมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคมี ตามโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จากครูผู้สอนที่เข้ารับรางวัลรวม 14 คน ทั่วประเทศ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

นางสุพัตรา ไชยจันหอม ครูโรงเรียนท่าลี่วิทยา กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นครูสอนวิชาเคมีในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้บูรณาการแนวคิดของสะเต็มศึกษาเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการวางแผน การออกแบบ การตัดสินใจ และการนำเสนอผลงานของนักเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 5 สมัยไร้พรมแดน ได้บูรณาการแนวคิดแบบจำลองอะตอม (วิทยาศาสตร์) การออกแบบโดยใช้โปรแกรม Google Sketch up (เทคโนโลยี) การเลือกใช้วัสดุและการสร้างแบบจำลองอะตอม (กระบวนการทางวิศวกรรม) คำนวณหาปริมาตร พื้นที่ผิว และเส้นรอบวง (คณิตศาสตร์) ในการจัดการเรียนการสอนในแนวทาง STEM Education ดังนั้น นักเรียนจะได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมผ่านสะเต็มศึกษา คือทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การวางแผน และการนำเสนอผลงานได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข

………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /ข่าว

05 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: