Home > Uncategorized > สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ

September 8, 2016

894625.JPG

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมอบให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยเป้าหมายจัดการชุมนุมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญา และความรู้เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและการนำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม กำหนดจัดการชุมนุมในระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำพูน สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 3,000 คน กรรณิกา : ภาพ/ข่าว/รายงาน

07 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: