Home > Uncategorized > สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

September 13, 2016

895764.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ ๑.การเน้นย้ำ นโยบายของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อผลักดันให้นโยบายเกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ให้ “ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้ และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิตและอาชีพ และนักเรียนต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๒.การนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้โรงเรียนเอกชนใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเข้าหรือไม่เข้าร่วมนโยบาย โดย สช. ได้จัดทำการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนเอกชน” ๓.การดำเนินงานโครงการตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ซึ่ง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนออกติดตามทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ สช.กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมี นางอุไร บุญมาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาย…

12 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: