Home > Uncategorized > สพม.๑๙ เดินหน้าใช้เกณฑ์ OBECQA ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ระยะที่ ๒

สพม.๑๙ เดินหน้าใช้เกณฑ์ OBECQA ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ระยะที่ ๒

September 13, 2016

895918.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลครบทุกโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) เป็นแม่แบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยี่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2559 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี 2562 สพม.19 จะเป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพและมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็น ไทย” และได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ OBECQA ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ OBECQA และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ทำหน้าที่เรื่องแผนงาน และครูผู้ทำหน้าที่ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ในระยะแรก แล้วนั้น

สพม.19 จึงดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการให้การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลครบทุกโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) เป็นแม่แบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูของโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดทำแผนงานกลยุทธ์ที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเชิงระบบได้ สามารถออกแบบระบบงานของโรงเรียนได้ และสามารถเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ ซึ่ง สพม.19 จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์ OBECQA ระยะที่ 3 เพื่อติดตามประเมินผลต่อไป

………………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

13 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: