Home > Uncategorized > กฟผ.ร่วมกับสพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อม รับมอบห้องเรียนสีเขียว ที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

กฟผ.ร่วมกับสพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อม รับมอบห้องเรียนสีเขียว ที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

September 19, 2016

897522.jpg

***กฟผ.ร่วมกับสพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อม รับมอบห้องเรียนสีเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ร่วมกัน วันที่ 17 กันยายน2559 ที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน”โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา พร้อมทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Office) และมอบห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 1,200,000 บาท ในการดำเนินการ ที่ทุกฝ่ายต้องการให้เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดให้แก่เยาวชนเพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นที่สำคัญคือเพื่อฝึกทักษะให้แก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปในการเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองให้ความสนใจมาร่วมพิธีและการเข้าชมภายในศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ จะประกอบไปด้วยห้องเรียนสีเขียว ผ่านกระบวนการ 9 ฐานความรู้ และการจัดการขยะตามรูปแบบของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน(Green Office) ซึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้ลดใช้พลังงานในระดับภูมิภาคภาคใต้ต่อไป

ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่ ภาพข่าว

19 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: