Home > Uncategorized > สพป.ลำพูน เขต ๒ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สพป.ลำพูน เขต ๒ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

September 20, 2016

898008.JPG

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการ Acadamic Symposium 2016 กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนทุกแห่งได้นำรูปแบบนวัตกรรม เทคนิค วิธีการเรียน วิธีการสอน และวิธีการบริหารจัดการที่ได้พัฬนาจนประสบผลสำเร็จแล้วสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกา่รจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มานำเสนอในรูปแบบของนวัตกรรมที่พัฒนาผลงานที่เป็นเลิศ ที่เรียกว่า Best Practice เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระดับโรงเรียน ระดับเครือสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ สพป.ลำพูน เขต 2

20 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: