Home > Uncategorized > สพม.๓๔ จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙

สพม.๓๔ จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙

September 21, 2016

897948.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 137 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 2 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน ข้าราชการครู จำนวน 114 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน ในงานจัดพิธีสืบชะตาตามประเพณีล้านนา ถวายภัตราหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ประพรมน้ำมนต์

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีพร้อมกล่าวมุทิตาจิตแด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 โดยกล่าวว่า เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ถือเป็นธรรมเนียมแบบอย่างที่ดีเป็นการให้เกียรติแก่ข้าราชการที่เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจวบจนอายุครบ 60 ปี ซึ่งจากนี้ไปผู้ที่จะเกษียณอายุราชการคงจะต้อง เตรียมตัวเตรียมใจอยู่ในอีกสังคมหนึ่ง ที่ไม่มีวัน เวลา มาบังคับเหมือนการปฏิบัติราชการ มีอิสระในการดำรงชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสพแด่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 137 คน

ในการนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 ต่อจากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และนายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตัวแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนันทิชา ศรีวงศ์ ข้าราชการครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุแก้ว จันทร์ตา ตัวแทนลูกจ้างประจำ กล่าวแสดงความรู้สึกในชีวิตรับราชการจนถึงเกษียณอายุ เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดงานมุทิตาจิตในครั้งนี้ ได้รับความ อนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม.34 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/relation34/photos/?tab=album&album_id=111537927…

20 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: