Home > Uncategorized > ต้นแบบสถานศึกษาขนาดเล็กอาชีวศึกษา ๒๕๕๙

ต้นแบบสถานศึกษาขนาดเล็กอาชีวศึกษา ๒๕๕๙

September 22, 2016

4.jpg

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว่าสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ปรับรูปแบบและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กของอาชีวศึกษา โดยมีเกณฑ์จำนวนผู้เรียนไม่เกิน ๖๐๐ คน ซึ่งมีสถานศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 แห่ง โดยวาง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ การบริหารจัดการครูและผู้เรียน ให้มีการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงการพัฒนาและดูแลห้องเรียนห้องปฏิบัติวิชาชีพ โรงฝึกงานให้มีอุปกรณ์เรียน การสอน ที่พร้อมใช้งานและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบ ให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โดย สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่า สอศ. จึงได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในวันที่ 21 กันยายน2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของวิทยาลัยต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้ความสำเร็จ รวมทั้งมีการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ 5 วิทยาลัย ได้แก่ 1. วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ 2. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 4. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา และ5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จังหวัดแพร่

กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 21 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements
%d bloggers like this: